Illustrasjon: Sven Tveit

Sunn by er smart by

Kronikk. Fedme, overvekt, hjerte- og karsykdommer, isolasjon, ensomhet, økonomiske og sosiale skiller – det meste kan forebygges ved å planlegge for sunne byer, mener Verdens helseorganisasjon.
28.10 2014 13:02
Prosjektet Sunn By i Sandnes har utviklet seg til en verdifull verktøykasse.

– Helsesektoren må i større grad kople seg opp mot plansektoren og gå tettere inn i lokale samarbeid, både offentlig og privat, er budskapet fra WHO Healthy Cities, når de arrangerer jubileumskonferansen «Health and Cities, Urban Living in the 21st Century» i Athen.

For å motvirke økende sosial ulikhet, oppfordrer bevegelsen byer og steder til å utvide søkelyset på folkehelseutfordringer og knytte innsatsen tettere opp mot byutvikling, bydesign og planlegging av urbane omgivelser. Ved hjelp av gode og gjennomtenkte materielle omgivelser – alt fra etablering og utforming av boliger og bygg til nabolag, bysentrum, veier og infrastruktur – skal befolkningen «styres» i retning av et høyere aktivitetsnivå, trygghet og økt deltakelse i samfunnet.

Mer enn 160 byer og steder er medlemmer i Healthy Cities, deriblant fem norske fylkeskommuner og 17 kommuner – såkalte «Sunne kommuner». Interessant nok er Sandnes i Rogaland én av byene som har vært med lengst, også i internasjonal sammenheng.

Verdifull verktøykasse

Sandnes, én av Norges raskest voksende byer, har helt siden 1980-tallet jobbet med å utvikle gode gang- og sykkelveinett. Allerede i 2007 fikk de Statens bymiljøpris for godt koordinert arbeid. Gjennom prosjektet Sykkelbyen Sandnes var de først ute med tilbud om gratis bysykler, det er satt opp sykkelparkeringshus, man har utviklet interaktive sykkelkart, gir ti timers sykkelopplæring til alle 5.-klassinger, samt at kommuneansatte får godtgjørelse for sykling i jobb.

Også utviklingen av turstier har stått i fokus. Satsingen «Frisk i friluft» bidrar til å fremme fysisk aktivitet i dagliglivet gjennom systematisk tilrettelegging og synliggjøring av bynære turområder, grøntstruktur og kulturattraksjoner. Det er utarbeidet turkart, og man har jobbet aktivt sammen med blant andre Stavanger turistforening og Statskog for å forbedre stier og skogsveier.

Gjennom Sunn By har Sandnes intensivert arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, blant annet gjennom Barnetråkk – systematisk sikring og kartlegging av lekeområder, med registreringer som brukes aktivt i stedsplanleggingen og kommuneplanen. Man har fokusert på aspekter knyttet til aldring, innvandrere og sosial inkludering.

Hele tiden har samhandling mellom innbyggere, næringsliv og lokale interesseorganisasjoner ligget som premiss. Grønn Hverdag, Røde Kors, Verdensdagen for psykisk helse, skoler og barnehager, Fairtrade, lokal handelsstand, idrettsforeninger, Frivilligsentralen, Lokal Agenda 21, lokal byggebransje, arkitekter og private utviklere knyttes opp via Sunn By, og prosjektet har etter hvert utviklet seg til en verdifull verktøykasse.

Regjeringen har nylig lagt fram forslaget til statsbudsjett for 2015, der det uttrykkes at man skal satse på folkehelse. En ny folkehelsemelding er varslet. Helseminister Bent Høie sier at mye av det som virker inn på folkehelsen, skjer utenfor helsesektoren. Da er det verdt å løfte fram Healthy Cities-nettverket og erfaringene fra Sunne Byer. I Sandnes sitter alt fra politikere og planleggere til barn og ungdom på verdifull «sunnhetskompetanse» som kan brukes i videre politikkutforming.

– Hva er best for Esther?

CNN presenterte nylig en bredt anlagt kåring over verdens mest «healthy cities», og løftet fram ikke bare vinnerbyenes evne til styring og politikk, men også til å aktivisere og engasjere på innbyggernivå.

Dessverre nådde ingen norske steder opp i kåringen, men blant metropoler som København, Vancouver, Melbourne og New York, dukket det opp en overraskelse det kan være naturlig for norske byer å sammenlikne seg med: Jönköping i Sverige, med i underkant av 100.000 innbyggere.

Der har kommunen utviklet et prosjekt kalt «Esther», som også bør være til å lære av: Esther er en fiktiv kvinne med kroniske helseutfordringer og liten familie. Hun er dels isolert og kommer seg lite ut.

Kommunen spør seg hele tiden om hva som er bra for henne:

– Hva er best for Esther? Hvordan kan vi som planleggere hjelpe Esther med å være mindre alene i leiligheten sin? Hvordan kan vi hjelpe henne med hjemmetjenester og å komme seg ut i bevegelse og frisk luft? Hvordan kan Esther best mulig få meldt fra dersom det skulle skje noe, og hvordan kan hun få rask og profesjonell assistanse?

Ifølge CNN har behovet for sykehusplasser i Jönköping gått betraktelig ned etter bekjentskapet med Esther. Både alders- og sykeomsorgen er blitt radikalt effektivisert. Hadde jeg vært Esther, ville jeg blitt boende i Jönköping. Eller alternativt vurdert Sandnes.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!